KVKK Aydınlatma Metni

NG TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI ile AYDINLATMA METNİ

Değerli Üye ve Müşterilerimiz;

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ve Korunması Politikamız Ticari Elektronik İletiler ile ilgili uygulamalarımız, ticari elektronik iletiler ve kanundan kaynaklanan haklarınız hususunda işbu politika ve aydınlatma metni ile tarafınızı bilgilendirmek isteriz.

  1. Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla NG TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş (“NG TEKSTİL” , “NG TEKSTİL” veya “Şirket” yahut şirket adına tescil edilmiş/edilecek markalar) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

  1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz NG TEKSTİL tarafından çeşitli kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanılarak, otomatik olmayan yöntemle toplanmaktadır. Bu süreç kapsamında, kişisel verileriniz; fiziki ortamda mağazalarımızda ıslak imzalı üyelik formu ile SMS onay sistemi ile yahut internet sitemiz kanallarıyla, açık rızanızın elde edilmesi hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

  1. Kişisel Verilerin Toplanma Amacı

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde NG TEKSTİL tarafından aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecektir:
- NG TEKSTİL tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
- NG TEKSTİL tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası.

  1.  Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar Ve Aktarım Amaçları


Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde, NG TEKSTİL tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda bayilerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir:
- NG TEKSTİL tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
- NG TEKSTİL tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası.

  1.  Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız


Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.


Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.ng-style.com.tr ’dan ulaşabileceğiniz NG TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş Veri Sahibi Başvuru Formu’ nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Saygılarımızla,

NG TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.

E-posta: musteri@ng-style.com
İletişim adresi: Merkez Mh.Çiftecevizler Cd.No:23Bomonti - Şişli

Telefon numarası: 0 212 233 68 08